AQBiH
ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
АСОЦИЈАЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
BOSNIA AND HERZEGOVINA QUALITY ASSOCIATION


71000 Sarajevo, Topal Osman Paše 18A, Tel./Fax. +387 33 655 055
This page in English...
     

Novosti
  Novosti
Arhiva novosti
O nama
  O nama
Ovlaštena lica
Osnivači
Misija, vizija, ciljevi
Kontakti
Članovi Asocijacije
  Kolektivni članovi (pravna lica)
Individualni članovi (fizička lica)
Učlanite se
  Pristupnica za fizička lica
Pristupnica za pravna lica
Članarina
Dokumenti
  Statut Asocijacije
Poslovnik o radu Upravnog odbora
Poslovnik o radu Osnivačke skupštine
Odluka o osnivanju
Samo za članove
Projekti
  Državna nagrada za kvalitet
Obrazovanje za kvalitet
Konferencije
  Konferencija kvaliteta u BiH
Naučno-stručni skup Kvalitet
Konferencije drugih organizacija
Linkovi
  Korisni linkovi
Certificirane organizacije u BiH (vanjski link)
Tijela za certificiranje koja djeluju u BiH (vanjski link)

Zlatni sponzor:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Poruka učesnika Konferencije kvaliteta u BiH "Ka modelu BH izvrsnosti"  

Kada je 15. marta 1987. godine Međunarodna organizacija za standardizaciju - ISO izdala seriju standarda za osiguranje kvaliteta poznatih kao ISO 9000, niko nije očekivao da će oni toliko mnogo uticati na razvoj ideje kvaliteta i njeno praktično uključivanje u svakoj ljudskoj djelatnosti. Prirodno, nameće se kao logično pitanje: Šta je to šta ovim standardima daje toliki značaj? Sigurno je u pravu generalni sekretar ISO-a, g. Alan Bryden, kada kaže da su  "internacionalni standardi jedan ključni alat za olakšanje međunarodne trgovine, za širenje znanja i za razmjenu tehnoloških prednosti i menadžerske dobre prakse."
Istovremeno, pojavljuje se još jedno pitanje: U čemu je tolika snaga kvaliteta? Odgovor se nalazi, prije svega, u njegovom humanom karakteru, jer je kvalitet, bez sumnje, jedini od ostala dva menadžment elementa - cijena i vrijeme, za koji su podjednako zainteresirani svi: i proizvođači, i kupci, i društvo. Zato možemo govoriti o izgradnji kulturi kvaliteta u svakoj sredini.
Svjesni smo velikog značaja standarda kvaliteta, ali smo, takođe, ubjeđeni da njihovo postizanje ne sme biti u fokusu razvoja kvaliteta, jer oni predstavljaju samo ispunjenje minimalnih zahtjeva, te ih shvatamo kao polaznu tačku na putu ka poslovnoj i organizacijskoj izvrsnosti, a ne kao krajnji cilj.
Pri tome, u prvi plan izbija novo pitanje:  Može li se izvrsnost mjeriti?Odgovor na ovo pitanje prvi su ponudili Japanci još 1951. godine, kada su prvi put dodjelili nacionalnu nagradu za kvalitet (Deming Application Prize), zatim Amerikanci (Malcolm Baldrige National Quality Award, 1987.), te Evropa 1992. godine, dodjeljivanjem Evropske nagrade za kvalitet (European Quality Award - EQA).
Većina evropskih zemalja, slijedeći iskustva i kriterije provjerene u praksi, donijela je vlastite Nagrade za kvalitet, sa osnovnim ciljem da pomognu u stvaranju uslova za poboljšanje konkurentnosti svoje privrede.
Nažalost, Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih evropskih zemalja koja nije na državnom nivou usvojila Program kvaliteta, kao i odgovarajuću Nagradu kvaliteta. Svijesni smo situacije u kojoj se nalazi naša zemlja, ali smo, iz vlastitog iskustva, ubjeđeni da se ona može poboljšati ako se svi okrenemo problemu i alatima za njegovo rješavanje. Mi učesnici II Konferencije kvaliteta Bosne i Hercegovine koja se održava u Tešnju, još jednom smo se ubijedili u snagu riječi velikog pisca, mislioca i vizionara, Viktora Igoa, da "ništa nije jače od ideje čije vrijeme dolazi". Radi se o pokretu za kvalitet u svijetu, kao dio napora svjetskog biznisa da se prilagodi promjenama na tržištu. Spremni smo da prihvatimo dio svoje odgovornosti u prevazilaženju postojećeg stanja kod nas. Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine ima sada priliku da, u duhu vlastitog shvatanja kvaliteta, izraženog u Deklaraciji o kvalitetu koju je usvojilo 6. novembra 2001. godine, da svoj doprinos u tom pravcu, jer je to u interesu svih građana Bosne i Hercegovine. U tom smislu shvatamo i poruku sa kojom se obilježava ovogodišnja Evropska nedelja kvaliteta: Budimo inovativni i pokažimo više brige o sebi, o svojim rezultatima i onome što se dešava u našem okruženju.

Tešanj, 17. novembra 2007.

Učesnici Konferencije


Asocijacija za kvalitet u BiH je
EOQ National Representative Organization

EOQ


"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.

(Sarajevo, 6. novembar 2001)
    Webmaster | Ažurirano 09/16/2010