AQBiH
ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
АСОЦИЈАЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
BOSNIA AND HERZEGOVINA QUALITY ASSOCIATION


71000 Sarajevo, Topal Osman Paše 18A, Tel./Fax. +387 33 655 055
This page in English...
     

Novosti
  Novosti
Arhiva novosti
O nama
  O nama
Ovlaštena lica
Osnivači
Misija, vizija, ciljevi
Kontakti
Članovi Asocijacije
  Kolektivni članovi (pravna lica)
Individualni članovi (fizička lica)
Učlanite se
  Pristupnica za fizička lica
Pristupnica za pravna lica
Članarina
Dokumenti
  Statut Asocijacije
Poslovnik o radu Upravnog odbora
Poslovnik o radu Osnivačke skupštine
Odluka o osnivanju
Samo za članove
Projekti
  Državna nagrada za kvalitet
Obrazovanje za kvalitet
Konferencije
  Konferencija kvaliteta u BiH
Naučno-stručni skup Kvalitet
Konferencije drugih organizacija
Linkovi
  Korisni linkovi
Certificirane organizacije u BiH (vanjski link)
Tijela za certificiranje koja djeluju u BiH (vanjski link)

Zlatni sponzor:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Zapisnik sa IV godišnje skupštine Asocijacije  
ASOCIJACIJA ZA KVALITET
U BOSNI I HERCEGOVINI

Z E N I C A
Ul. Fakultetska br .1
Broj: 94/2007.
Datum: 20. novembar 2007.

Z A P I S N I K
SA  IV (REDOVNE) SKUPŠTINE
ASOCIJACIJE ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI,
ODRŽANE 16. Novembra/Studenog 2007. GODINE

IV Redovna Skupština Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini održana je, 16. novembra/studenog 2007. godine, u Kino sali u Tešnju u vremenu od 14,00 do 16,30 sati.

Prisutno: 45 delegata

Predsjednik Skupštine AQBIH Prof. Miroslav Bobrek na početku rada je pozdravio sve prisutne i predložio radno predsjedništvo u sastavu: Dr. Miroslav Bobrek (predsjednik Skupštine), Dr. Safet Brdarević (predsjednik AQBIH), Mr. Mirsad Begić (podpredsjednik AQBIH), Midhat Čehajić (član UO AQBiH)
Radno predsjedništvo je usvojeno jednoglasno od stane prisutnih

U ime Radnog predsjedništa, predložen je slijedeći (izmjenjeni) dnevni red:

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje zapisnika sa III godišnje sjednice Skupštine
 2. Izbor radnih tijela
  2.1. Izbor Verifikacione komisije - 3 člana
  2.2. Izbor zapisničara - 2 člana
  2.3. Izbor ovjerivača zapisnika - 2 člana
  2.4. Izbor Komisije za zaključke - 3 člana
 3. Obraćanje gostiju učesnicima Skupštine
 4. Izvještaj o radu AQBiH za period juni 2006.-oktobar 2007.
 5. Izvješta Nadzornog odbora AQBiH
 6. Plan rada AQBiH za 2007. godinu.
 7. Prijedlog izmjena Statuta AQBiH
 8. Reizbor članova Upravnog Odbora AQBiH
 9. Izbor Sekretara UO AQBiH
 10. Osnivanje Kluba Biznis lidera u BiH
 11. Razno

Izmjenjeni dnevni red je usvojen jednoglasno od strane prisutnih.


Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa III Skupštine AQBiH koja je održana u Tuzli  10.06.2006. godine.

Ad. 2
Na prijedlog Radnog predsjedništva jednoglasno je izvršen izbor radnih tijela i to:

            2.1. Verifikacione komisije u sastavu:
- Alen Omerović, predsjednik
- Husein Galijašević, član
- Mirjana Žilić, Član

            2.2. Zapisničara:
- Mr. Sabahudin Jašarević i
- Semir Selimović.

            2.3. Ovjerivača zapisnika:
- Sejfo Silajdžija i
- Rifat Đogić.

            2.4. Komisije za zaključke:

- Sead Jahić,
- Mr. Petar Milašnović
- Mr. Mile Milekić.

Ad. 3.
Kako se prisutnima u radu II Konferencije kvaliteta BiH nešto ranije obratili brojni gosti to ovom prilikom nije bilo obraćanja gostiju.
Predsjednik Verifikacione komisije Alen Omerović  je u nastavku izvjestio da je Verifikaciona komisija konstatovala da Skupštini prisutno 45 članova te da postoje potrebni uvjeti za rad i punopravno odlučivanje.

Ad. 4., 5, 6
Predsjedik Skupštine prof. dr. Miroslav Bobrek je zbog povezanosti tačaka predložio da se ove tri tačke razmatraju zajedno.
Predsjednik AQBiH, prof. dr. Safet Brdarević je pročitao izvještaj o radu AQBiH za period juni 2006- oktobar 2007 (koji možete naći u prilogu), te dao pregled i konstatacije iz Izvještaj Nadzornog odbora, a gosp. mr.  Mirsad Begić je dao plan rada za neredni period do novembra 2008. godine.
Nakon  kraće rasprave u kojoj su učestovali Adnan Mujagić, Dr. Miroslav Bobrek i Kasim Kotorić jednoglasno su usvojeni svi dokumenti sa proširenjem Plana rada za naredni period koje se odnosi na :

 1. aktivniji odnos sa medijima i promocija u medijima,
 2. aktivnije uključenjeviše ljudi u rad AQBiH,
 3. osnivanje sekcije profesionalaca koji se bave kvalitetom,
 4. veća saradnja sa vladinim i nevladinim sektorom (VKT i Savjetom ministara) te udruženjima ljekara, pravnika i sličnih,
 5. ažurniji rad administracije AQBiH u smislu popravke finansijskog stanja AQBiH.

Zadužuje se UO AQBiH da ove prijedlog ugradi u svoj plan rada za naredni period.

Ad. 7.
Mr. Mičo Jančev, je na početku obrazložio prijedloge promjena Statuta koji se uglavnom odnose na budući rad i funkcionisanje Skupštine.
Gosp. Mujagić Adnan je iznio problem zastupanja područja gdje još nisu oformljene podružnice te istakao da bi bilo potrebno ugraditi i to kako bi članovi sa cijelog teritorija bili adekvatno zastupljeni.
Mr. Petar Milašinović je mišljenja da je potrebno ugraditi član da pravna i fizička lica koja do određenog datuma (30.06. tekuće godine) nisu platila članarinu za prethodnu godinu prestaju biti članovi AQBiH.

Jednoglasno je usvojen prijedlog izmjena Statuta sa zadatkom predsjedniku i predlagačima da ugrade i predložene korekcije i dopune.

Ad. 8.
Prof. dr. Safet Brdarević je iznio razloge za ovu tačku. Osnovni razlog je nemogućnost funkcionisanja UO AQBiH ili rad na ivici kvoruma zbog neaktivnosti pojednih članova UO AQBiH i nedolaska na sjednice UO.
Na osnovu uvida u evidenciju prisustva sjednicama AQBiH evidentirano je da sjednicama nikako nisu prisustovali:

 1. mr. Dragan Praštalo
 2. Gordana Bulić i
 3. Zoran Bilbija

Na njihova mjesta predloženi su novi kandidati

 1. Predsjednik Kluba Biznis lidera (po funkciji), Venana Hadžiselimović iz Tešnja
 2. Dr. Fahrudin Kulenović iz oblasti zdravstva
 3. mr. Mile Milekić sa Saobraćajnog fakulteta u Doboju.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad. 9.
Nakon kraćeg obrazloženja od strane predsjednika UO AQBiH prof. dr. Safeta Brdarevića o podnesenoj ostavci dosadašnjeg sekretara Mr. Sabahudina Jašarevića, donesen je zaključak da se istom zahvali za dosadašnji rad te sagledaju mogućnosti što brže isplate zaostalih naknada za rad u proteklom periodu po izvještaju Nadzornog odbora.

Na prijedlog prof. dr. Safeta Brdarevića za novog sekretara AQBiH jednoglasno je izabran mr. Ibrahim Plančić sa Mašinskog fakulteta u Zenici

Ad. 10.
Početna objašnjenja po ovoj tačci dao je gosp. Mr. Mičo Jančev koji je istako da jei nicijativa pokrenuta na prošloj Konferenciji u Neumu, da je odluka o formiranju donesena 07. juna 2007. godine na sjednici UO AQBiH a da na web stranici AQBiH postoje osnovne informacije o viziji, misiji  i sl.

Za predsjednika je predložen i jednoglasno izabran gosp. Venan Hadžiselimović, direktor HIFA Grupe iz Tešnja a naknadno će biti izabrana dva podpredsjednika.

Ad. 11.
Po ovoj tačci nije bilo rasprave.

Zapisničari:
1. Mr. Sabahudin Jašarević 
2. Semir Selimović

Ovjerivači zapisnika:
1. Sejfo Silajdžija
2. Rifat Đogić 


Asocijacija za kvalitet u BiH je
EOQ National Representative Organization

EOQ


"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.

(Sarajevo, 6. novembar 2001)
    Webmaster | Ažurirano 04/23/2010