AQBiH
ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
АСОЦИЈАЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
BOSNIA AND HERZEGOVINA QUALITY ASSOCIATION


71000 Sarajevo, Topal Osman Paše 18A, Tel./Fax. +387 33 655 055
This page in English...
     

Novosti
  Novosti
Arhiva novosti
O nama
  O nama
Ovlaštena lica
Osnivači
Misija, vizija, ciljevi
Kontakti
Članovi Asocijacije
  Kolektivni članovi (pravna lica)
Individualni članovi (fizička lica)
Učlanite se
  Pristupnica za fizička lica
Pristupnica za pravna lica
Članarina
Dokumenti
  Statut Asocijacije
Poslovnik o radu Upravnog odbora
Poslovnik o radu Osnivačke skupštine
Odluka o osnivanju
Samo za članove
Projekti
  Državna nagrada za kvalitet
Obrazovanje za kvalitet
Konferencije
  Konferencija kvaliteta u BiH
Naučno-stručni skup Kvalitet
Konferencije drugih organizacija
Linkovi
  Korisni linkovi
Certificirane organizacije u BiH (vanjski link)
Tijela za certificiranje koja djeluju u BiH (vanjski link)

Zlatni sponzor:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Članarina  

POTENCIJALNIM SPONZORIMA, DONATORIMA, KOLEKTIVNIM I POJEDINAČNIM ČLANOVIMA ASOCIJACIJE ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI

Poštovani prijatelji,
Grupa entuzijasta koji su spoznali značaj uvođenja sistema kvaliteta, kao osnove za izgrađivanje sopstvene strategije razvoja i uspješne osnove za suprotstavljanje sve bespoštednijoj bitci za opstanak na tržištu, pokrenuli su inicijativu za formiranje ASOCIJACIJE ZA KVALITET U BIH, kao organizacije koja bi bila inicijator bržeg ovladavanja znanjima iz ove oblasti i koordiniranja aktivnosti na uvođenju sistema kvaliteta u sve sfere privrednog i društvenog djelovanja u Bosni i Hercegovini.
Napori na pokretanju proizvodnje, sanaciji i rekonstrukciji ratom razorene zemlje, kao i nastojanja na što bržem uključivanju u međunarodnu podjelu rada moraju biti zasnovani na osmišljenoj politici i strategiji razvoja u čemu sistem kvaliteta predstavlja veoma značajan segment.
Veliki sistemi kao što su: ENERGOINVEST, UNIS, KRIVAJA, ŠIPAD, FAMOS, SODA-SO, UPI, RMK i dr odavno su razvile odgovarajuće službe za kvalitet, čiji je osnovni angažman bio usmjeren na obezbjeđenje kvaliteta proizvoda. U zadnje vrijeme te firme, kao i čitav niz manjih shvatajući značaj uvođenja sistema kvaliteta, prema međunarodnim standardima iz serije ISO, posebno sa stanovišta plasmana svojih proizvoda i usluga na inozemno tržište, certificirane su ili su u pripremi za certifikaciju prema ISO standardima.
Nedostatak stručnjaka u Bosni i Hercegovini, koji su trebali dati poseban doprinos uvođenju sistema kvaliteta, sa jedne, te nedovoljno shvatanje značaja ovih aktivnosti, sa druge strane, razlog su značajnom kašnjenju u pokretanju konkretnih aktivnosti masovnog karaktera na pripremi uvjeta za uvođenje sistema kvaliteta.

Osnivačka Skupština Asocijacije je održana 13. novembra 2003. godine, a nakon toga je Asocijacija zvanično registrovana u Ministarstvu pravde BiH.
Ovim putem Vam se obraćamo sa molbom da podržite ovu aktivnost i da se pridružite akciji na pomoći u radu Asocijacije kroz obezbjeđenje neophodnih finasijskih sredstava za njen rad. Nadamo se da ćete dati direktnu podršku i odgovarajući doprinos, u skladu sa Vašim mogućnostima, u donatorskim finansijskim sredstvima, odnosno učlanjenjam Vašeg preduzeća kao kolektivnog člana (visina članarine za godinu je 100 KM) kao i ličnim učlanjenjem (20 KM za godinu).

Vaše uplate možete izvršiti na
ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
Topal Osman Paše 18A, 71000 Sarajevo
Broj žiro računa: 140-103-11300002-71 kod Sberbank BH d.d. Sarajevo
Sa naznakom: pojedinačno ili kolektivno članstvo i nazivom preduzeća


Asocijacija za kvalitet u BiH je
EOQ National Representative Organization

EOQ


"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.

(Sarajevo, 6. novembar 2001)
    Webmaster | Ažurirano 01/17/2014