AQBiH
ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
АСОЦИЈАЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
BOSNIA AND HERZEGOVINA QUALITY ASSOCIATION


71000 Sarajevo, Topal Osman Paše 18A, Tel./Fax. +387 33 655 055
This page in English...
     

Novosti
  Novosti
Arhiva novosti
O nama
  O nama
Ovlaštena lica
Osnivači
Misija, vizija, ciljevi
Kontakti
Članovi Asocijacije
  Kolektivni članovi (pravna lica)
Individualni članovi (fizička lica)
Učlanite se
  Pristupnica za fizička lica
Pristupnica za pravna lica
Članarina
Dokumenti
  Statut Asocijacije
Poslovnik o radu Upravnog odbora
Poslovnik o radu Osnivačke skupštine
Odluka o osnivanju
Samo za članove
Projekti
  Državna nagrada za kvalitet
Obrazovanje za kvalitet
Konferencije
  Konferencija kvaliteta u BiH
Naučno-stručni skup Kvalitet
Konferencije drugih organizacija
Linkovi
  Korisni linkovi
Certificirane organizacije u BiH (vanjski link)
Tijela za certificiranje koja djeluju u BiH (vanjski link)

Zlatni sponzor:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
III Konferencija kvaliteta Bosne i Hercegovine  


7 - 8. Novembar , 2008.

Hotel "Bistrica", Jahorina, Bosna i Hercegovina


ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
ORGANIZIRAJU

III KONFERENCIJU KVALITETA BOSNE I HERCEGOVINE:
"OSLOBODIMO SINERGIJU POVEZIVANJA"

Evropska Nedelja Kvaliteta, 10-16. novembar 2008.

"Quality is back: No quality - no business"


PRELIMINARNI PROGRAM KONFERENCIJE

Petak, 7.11.2008.
10.00-11.30 Sastanak Organizacionog odbora  
11.30-13.00 Sastanak Upravnog odbora AQBiH
13.00-15.00 Registracija učesnika
15.00-15.30 Otvaranje Konferencije
15.30-16.00 Pozdravna obraćanja gostiju
16.00-17.00 Uvodni referati
- AQBiH
- VTK/STK BiH
17.00-17.30 Kafe pauza
17.30-19.30
Prezentacija radova
- Institut za standardizaciju BiH
- Institut za mjeriteljstvo BiH
- Institut za Akreditaciju BiH
- Direkcija za Evropske integracije
- Ministarstvo vanjske trgovine
- Agencija za nadzor nad tržištem BiH
- Udruženje (Savez) potrošača BiH
- Sekcija za zdravstvo pri AQBiH
20.00 - Druženje uz zajedničku večeru  

Subota, 8.11.2008.
09.00-10.00 Priprema dokumenata Konferencije
10.00-11.30 Diskusija o dokumentima
11.30-12.00 Kafe pauza
12.00-12.30 Usvajanje dokumenata Konferencije
12.30-13.00 Zatvaranje Konferencije

Detaljnije informacije:
M. Čehajić, e-mail: midhatc@komorabih.ba, tel: 033/66 79 42
M. Marković, e-mail: mmarkovic@bata.gov.ba, tel: 033/721 310
M. Batas, e-mail: sfamos@paleol.net, tel: 057/342 683
I. Plančić, e-mail: iplancic@mf.unze.ba, tel: 032/449 120
POZIV ZA SPONZORSTVO KONFERENCIJE

Stvorena je infrastruktura države (institucije, organizacije, udruženja, agencije), kao i kritičan broj privrednih i neprivrednih organizacija koje, svojim sinergetskim djelovanjem, mogu značajno doprinijeti postizanju ciljeva Konferencije.
Ubjeđeni smo da ste Vi osobno i Vaša organizacija dosadašnjim rezultatima pokazali da ste jedan od ključnih kreatora novog BiH ambijenta kada je u pitanju kvalitet, te da ste spremni da neposredno učestvujete u ostvarenju ciljeva ovogodišnje Konferencije. U tom smislu, predlažemo Vam da budete jedan od sponzora Konferencije (Zlatni, Srebreni ili Brončani).
U zavisnosti od vrste sponzorstva pruža vam se mogućnost predstavljanja organizacije putem materijala Konferencije (prospekti, plakati, web-stranica AQBiH), tokom manifestacija obilježavanja Evropske nedelje kvaliteta i Mjeseca kvaliteta u BiH (prilozi u sredstvima informisanja, učešće na konferencijama za štampu isl.), kao i na samoj Konferenciji (u vidu oglasnog panoa i/ili promotivnih materijala koje biste vi pripremili), te učešće određenog broja vaših predstavnika na Konferenciji bez kotizacije.
Vjerujemo da ćete pronaći vlastiti interes za prihvatanje ove naše ponude, čime biste postali jedan od vodećih članova Pokreta za kvalitet u Bosni i Hercegovini!
KOTIZACIJA
100 KM za članove AQBiH,
200 KM za ostale
Kotizacija obuhvata: zbornik radova i pratećih materijala sa Konferencije, piće dobrodošlice i osvježenje za vrijeme pauza.
Uplata na žiro-račun Asocijacije za kvalitet BiH, Topal Osman Paše 18A, 71000 Sarajevo, broj: 134-010-0000196836 kod IK banke Zenica, Općina: 103, sa naznakom: "Kotizacija za konferenciju kvaliteta 2008" (na uplatnici navesti ime i prezime, kao i broj članske karte AQBiH)

SMJEŠTAJ
Za smještaj se možete obratiti direktno osoblju hotela "Bistrica"- Jahorina.
Telefon: +387 57 270 020
Fax: +387 57 270 022; 270 003
e-mail: jahorina_oc@paleol.net;
Web-stranica: www.oc-jahorina.com
Cijena pansiona: u sobi 1/1 iznosi 79,00 KM u sobi 1/2 iznosi 69,00 KM (po osobi) + boravišna taksa sa osiguranjem 2,50 KM
Organizacioni odbor Konferencije  
- Midhat Čehajić, predsjednik
- Miloš Marković, potpredsjednik
- Milivoj Batas, potpredsjednik
- Ibrahim Plančić, sekretar
- Alen Omerović, sekretar
- Mičo Jančev, član
- Venan Hadžiselimović, član
- Safet Brdarević, član
- Goran Tešanović, član
- Zoran Riđanović, član
- Silva Garić, član
- Željko Bajić, član
Tema Konferencije:
Povezivanje unutar BiH i sa okruženjem
- Institucije Bosne i Hercegovine
- Međunarodne organizacije
- Organizacije susjednih zemalja
- Nevladine organizacije i udruženja građana

Treća Konferencija kvaliteta BiH predstavlja logični nastavak predhodno održane Tribine u Mostaru ("Bosna i Hercegovina na putu kvaliteta") i Konferencija u Neumu ("Sa kvalitetom ka evropskim integracijama") i Tešnju ("Ka modelu BiH izvrsnosti") . Poseban značaj ovogodišnjoj manifestaciji daje činjenica da je AQBiH, 2. decembra prošle godine, postala punopravni član EOQ.
Osnovni ciljevi Konferencije:
- Ukazati na prirodnu korelaciju između kvaliteta, izvrsnosti, menadžmenta i liderstva, s jedne strane i konkurentnosti privrede, kao osnovne pretpostavke održivog razvoja svake zemlje, sa druge.
- Stvaranje ambijenta u Bosni i Hercegovini u kojem će sinergetski efekti povezivanja doći do punog izražaja.
- Obezbijediti potrebne preduslove za izradu Državnog programa kvaliteta i Državne nagrade kvaliteta u Bosni i Hercegovini.
Konferencija predstavlja istinsku smotru dostignuća na polju kvaliteta u našoj zemlji, jer će se, prvi put, na jednom mjestu naći, i o tome raspravljati, predstavnici svih kompetentnih struktura na nivou države, kao i predstavnici privrednih i drugih organizacija, institucija i udruženja iz Bosne i Hercegovine.
Očekujemo da će nam dragocjenu pomoć pružiti gosti Konferencije - predstavnici Evropske organizacije za kvalitet, te udruženja i asocijacija za kvalitet iz susjednih zemalja - prenošenjem vlastitog iskustva.
OSLOBODIMO SINERGIJU POVEZIVANJA!


Asocijacija za kvalitet u BiH je
EOQ National Representative Organization

EOQ


"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.

(Sarajevo, 6. novembar 2001)
    Webmaster | Ažurirano 04/22/2010