AQBiH
ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
АСОЦИЈАЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
BOSNIA AND HERZEGOVINA QUALITY ASSOCIATION


71000 Sarajevo, Topal Osman Paše 18A, Tel./Fax. +387 33 655 055
This page in English...
     

Novosti
  Novosti
Arhiva novosti
O nama
  O nama
Ovlaštena lica
Osnivači
Misija, vizija, ciljevi
Kontakti
Članovi Asocijacije
  Kolektivni članovi (pravna lica)
Individualni članovi (fizička lica)
Učlanite se
  Pristupnica za fizička lica
Pristupnica za pravna lica
Članarina
Dokumenti
  Statut Asocijacije
Poslovnik o radu Upravnog odbora
Poslovnik o radu Osnivačke skupštine
Odluka o osnivanju
Samo za članove
Projekti
  Državna nagrada za kvalitet
Obrazovanje za kvalitet
Konferencije
  Konferencija kvaliteta u BiH
Naučno-stručni skup Kvalitet
Konferencije drugih organizacija
Linkovi
  Korisni linkovi
Certificirane organizacije u BiH (vanjski link)
Tijela za certificiranje koja djeluju u BiH (vanjski link)

Zlatni sponzor:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Diskusije sa IV konferencije kvaliteta BiH održane 12.11.2009 u hotelu Evropa u Sarajevu

U Uvodnom izlaganju, podpredsjednik Asocijacije Mičo Jančev je prezentirao postojeće stanje u razvoju Svjetskog pokreta i Svjetskog saveza za kvalitet, čiji je član, preko AQBiH i EOQ, i Bosna i Hercegovina. Nakon toga, prezentirao je razvoj EFQM modela za izvrsnost, od njegovog početka do najnovije verzije koja će važiti od 2010. godine. Poseban dio izlaganja bio je posvećen upoznavanju sa Državnim nagradama za kvalitet, svjetskim i evropskim iskustvima, kao i iskustvima bivših socijalističkih zemalja – Slovenije i Mađarske. U ključnom dijelu prezentacije, kroz kratki prikaz BH puta kvaliteta od završetka rata do danas, detaljnije je obrazložio potrebu i dosadašnja nastojanja AQBiH za uspostavljanje Državne nagrade za kvalitet Bosne i Hercegovine. Posebna pažnja data je osmišljavanju Projekta uspostavljanja nagrade i izradi Elaborata, kao prvog koraka u tom projektu. Nakon prezentiranja svrhe, ciljeva i očekivanih rezultata Elaborata, Mičo Jančev je predložio i obrazložio Globalni plan realizacije projekta, koji bi startovao sa današnjom Konferencijom, a završio do naredne – V Konferencije kvaliteta BiH (novembra 2010. godine), kada bi se dodjelila prva Nagrada za kvalitet Bosne i Hercegovine. Na kraju, on je predložio da Državna nagrada kvaliteta BiH, ukoliko bude ustanovljena, nosi ime jednog od velikana biznisa, menadžmenta i liderstva u BiH – Emerika Bluma, uz prethodno dobijanje saglasnosti njegove porodice.

Savjetnik u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Ljubiša Ćosić izložio je stavove o tome gdje je uloga državnih organa pod naslovom "Uloga države u promociji kvaliteta". Midhat Ćehajić je govorio o ulozi Vanjskotrgovinske komore BiH u prezentaciji "Značaj Državne nagrade za kvalitet za privredu BiH". Nakon toga otvorena je diskusija na temu "Državna nagrada za kvalitet Bosne i Hercegovine".

Konstatovano je da su se u izlaganju pojavila dva stava; prvi da državnu nagradu treba uspostaviti, a da razlike u mišljenju o tome da li nagrada treba ili ne obavezno prevazići. Pri tome iza svih aktivnosti treba da stoji podrška državnog ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. S druge strane postoje snage koje su u stanju da  posao pripreme i organizacije i realizacije svih aktivnosti provede po dogovorenom modelu. Dosta je bilo poplave nagrada i devalvacije kao što je slučaj sa menadžerima kojima se dodijelilo preko stotinu nagrada. Vijeće ministara BiH je to koje treba da realizira proces, a preko Asocijacije za kvalitet da se za godinu dana, što nije nemoguć rok, uradi sve aktivnosti i naredne godine dodijeli nagradu. Prethodno je dobro dati firmama da izvrše fazu samoevaluacije. Neke od aktivnosti se mogu odvijati i autonomno i tako dobiti na vremenu.
(Milan Lovrić, Vanjskotrgovinska komora BiH)

Primjer obavezne implementacije kvaliteta vidi se u primjeru Hrvatske koja je proizvođač maslinovog ulja i želi da od toga napravi brend. Šansa je u kvalitetu. Prije rata u BiH su postojale renomirane firme, giganti koji su imali velike oscilacije u kvalitetu. Danas je privreda atomizirana, najviše je malih preduzeća koji ne mogu da organiziraju službe kvaliteta, da  certificiraju sistem upravljanja kvalitetom. Zato trebaju pomoć države kako bi se osposobili za nastup na tržištu i izvoz. U poplavi nagrada koje nemaju vrijednost i koje su devalvirale nagradu, jedna nagrada koja vrijedi bila bi neophodna državi Bosni i Hercegovini.
(Asim Gradinčić, Privredna komora SBK)

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine je prepoznao važnost kvaliteta pa su svi standardi koji se odnose na kvalitet ne samo preuzeti nego i prevedeni na jedan od BHS jezika. Institut za standardizaciju prati privredu. Nagrada je poticaj za sve subjekte. Institut radi na certifikaciji i bit će certificiran po BAS /ISO/EN standardima. Time će se otvoriti put ka certifikaciji državnih institucija. Institut će biti također osposobljen da pruža konsultacije državnim organima i pomoć u njihovim procesima preiprema za certificiranje.
Državnu nagradu treba dodjeljivati i privrednim organizacijama i javnim ustanovama. To je stimulans za sve one koji rade u skladu sa sistemom kvaliteta. Certifikacija će sigurno omogućiti bolju komunikaciju između institucija.
Nosilac aktivnosti za dodjelu državne nagrade treba biti Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini. Pri tome treba napraviti prave kriterija za ocjenu. Ovo je prilika da se uputi poziv svima koji imaju interes. Strategija Bosne i Hercegovine će se brzo završiti i na osnovu strategije treba raditi. Institut poziva sve na saradnju.
(Goran Tešanović, Institut za standardizaciju BiH).

Prilikom usvajanja kriterija ne treba ih prilagođavati našim uslovima i ne treba  graditi sopstveni model. Treba naći najbolju praksu i usvojiti je. "Prepisati" kriterije za nagradu  i nametnuti bez odstupanja od modela. Na više situacija dokazano je da se u BiH mogu ispoštovati svi kriteriji ako se pronađe interes.
(Minka Salkanović, quality manager, GRAS, Sarajevo).

Masovna edukacija o kvalitetu treba da bude stalna zadaća i da se to desilo sada bismo bili u zreloj fazi sa znanjima o kvalitetu. Vrijeme entuzijazma je za nama. Više od dvanaest godina je prošlo kako su prve firme, kao "Pobjeda" iz Tešnja dobile certifikat kvaliteta. Treba usvojiti pravila za dodjelu nagrade za kvalitet. Treba izvršiti edukaciju prijavljenih, ne treba to biti masovna aktivnost, zatim ocjenjivača. Jedan od načina edukacije za kvalitet su i web site, gdje bi se mogle pružiti informacije FAQ i odgovori na osnovna pitanja o kvalitetu.
(Amir Halep, Tvornica cementa Kakanj)

Treba podržati prijedlog Državne nagrade za kvalitet, pri čemu postoji opasnost od komercijalizacije. Dobro bi bilo uspostaviti i kategorije kod dodjele nagrada.
Osnažiti BATA, jer će dalje širiti informacije o BiH u svijetu.
(Sanjin Konjhodžić, SGS BiH Sarajevo).

Na kvalitet utiču djelimično mnogi faktori (društvena situacija,industrijski standardi, metrologija i akreditacija, certifikacijske kuće,akreditirani laboratoriji). Život se neće i ne može zaustaviti nepostojanjem zakona. Nepostojanje zakona, pa i zakona o državnoj nagradi ne može zaustaviti pripreme i dodjelu nagrade. Postoji niz uspješnih formi koje se mogu takmičiti. Očekuju da njihovi napori da postignu dobre rezultate poslovanja budu prepoznati. Nobelovci nisu djelovali da bi dobili nagradu nego da urade posao kome su posvećeni. Društvo je to prepoznalo i nagradilo. Vijeće ministara treba da okvirno dogovori ko će voditi, afirmirati i izvršavati mehanizam dodjele nagrade. Nagrada je važna, jer je proces u kome svi učesnici uče, pozicioniraju i jačaju mehanizme. Aktivnosti su same po sebi afirmativne i poticajne.
(Edin Terzić, Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zenica)

Iskustvo pokazuje da se kvalitet u firme uvodi zato što je to neko naredio. Prvo je to bila naredba, a onda se ispostavilo da je to i korist, pa su svi prihvatili ideju kvaliteta. Naročito je to prihvatio srednji i niži nivo menadžmenta. Treba što više firmi da uspostavi sistem kvaliteta. Vlada bi trebalo, da kao kriterij upravljanja društvenim dobrima, postavi kriterij i rezultata menadžera koje je imao u prethodnom periodu rada, pri čemu je to mjeriljiv rezultat.
(Minka Salkanović, quality manager, GRAS, Sarajevo).

Za ove i druge aktivnosti uspostave kvaliteta u držvnim institucijama potreban je sistem i kako ga izgraditi. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa uključeno je u ove aktivnosti. Dobili smo i prijedlog projekta za nagradu i za konferenciju, ali nije bilo prostora da se pomogne. Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini u dogovoru sa privrednim komorama i svim drugim institucijama koje mogu biti u ovo uključene treba da pripremi realizaciju projekta nagrade za kvalitet. Sektor u Ministarstvu za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose je slab, kadrovski nepopunjen i treba ga izgraditi, kao i ljude. Ako se svi akteri uključe onda će biti i rezultata.
(Ljubiša Ćosić, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH).

Privrednici se moraju boriti za opstanak na tržištu, neki svojim novcima plaćaju skupe konsultacije, certifikate koji im trebaju.
Postoji i Zakon o hrani koji nije u primjeni. Asocijacija može da pruži informacije o standardima, certifikaciji, i mjesto na koje se može obratiti za informacije. Oni koji imaju certificiran sistem kvaliteta traže da se prijave za nagradu. Institucije države treba da su podrška privredi.
(Mara Bokić, predsjednica Skupštine Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hecegovini).

MIZ je 1996. godine počeo sa uvođenjem sistema kvaliteta. Tada državne institucije nisu znale šta je to, pa su kupile informacije. Sada te državne institucije dobro napreduju i povezuju se na međunarodni nivo. To su institucije neophodne i za infrastrukturu za kvalitet. Laboratorije za sve vrste ispitivanja moraju imati mjerila sljediva do etalona.
Instituti u Vijeću ministara nemaju svoju adresu. Ima i drugih problema. ATAKARNET nepotpisan pravi problem za manipulaciju etalonima i jedini u Evropi to nemamo.
(Edin Terzić, Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zenica)

Nevladine organizacije razmišljaju o uvođenju sistema kvaliteta koji će poboljšati komunikaciju i saradnju među organizacijama. Upravo je u procesu workshop za 15 nevladinih organizacija koji realizira SIQ. Državna nagrada za kvalitet je proces u koji treba da se uključe svi sektori. Asocija cija za kvalitet u Bosni i Hercegovini treba da vodi proces za državnu nagradu. U tom procesu treba uključiti sve NVO, medije i što više aktera u društvu.
(Aida Daguda, NVO "Centar civilnih inicijativa")

Sa motom „Budimo realni, uradimo nemoguće“. Ne treba stajati i čekati da se donesu zakoni. Treba za to vrijeme raditi, na projektu dodjele nagrade za kvalitet. Proces uvođenja kvaliteta nije zakočen ni 2001. kada je bilo 100 certificiranih firmi, a ni sada neće biti kada ima oko 1000 firmi. Procesi se ne mogu zakočiti jer ove aktivnosti su potrebne. Ako se bude čekalo neće se nikada desiti nagrada kvaliteta. Suština je da se krene sa aktivnostima. Treba razdvojiti: projekat i proces. Elaborat treba da definiše kako da se aktivnosti vode i da se dobiju odgovori na sva pitanja. Ključna stvar je edukacija za  proces dodjele nagrade. Svi koji su zainteresirani za nagradu treba da rade po modelima kako to radi Evropa.
Proces kreće odozdo, od zainteresiranih. Postoje grupe, deklaracija o kvalitetu za politički okvir djelovanja i nema problema da se radi. Treba ohrabriti i državne organe koji sada već aktivno uzimaju učešće u ovom procesu.
(Mičo Jančev, podpredsjednik Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini).

Priča o kvalitetu i program Nagrade za kvalitet treba dogovoriti sa svima zainteresiranim udruženjima privrednika, potrošača, privrednikh komora, dva zainteresirana ministrastva, koja treba da okupi Asocijacija za kvalitet.
(Ljubiša Ćosić, Ministrastvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH).

U ovom trenutku ostvarili su se uslovi za dodjelu nagrade za kvalitet u Bosni i Hercegovini, jer postoje zainteresirane firme, Asocijaciju za kvalitet i ljude koji mogu realizirati projekat.Treba pokrenuti sve one koji su spremni da se kandidiraju za nagradu da počnu aktivnosti unutar svojih organizacija.
(Milan Lovrić, Vanjskotrgovinska komora BiH)

Ukoliko se svi mogući akteri budu konsultovali neće doći do realizacije jer će uvijek neko biti protiv. Zato treba ići hrabro u realizaciju projekta Drzavne nagrade za kvalitet u Bosni i Hercegovini.
(Tarik Badnjević, KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo)

Iz ugla QA menadžera mogu se postaviti argumenti koji ukazuju na  potrebu dodjele nagrade za kvalitet, koja ne treba da bude novčana. Već postoji niz organizacija koje su uspostavile sistem po ISO 9001, 17025, 17020. Za one koji su prepoznali kvalitet, treba to i objaviti, ocijeniti i nagraditi. Model ne treba izmišljati nego prihvatiti neki usvojeni evropski model. Objaviti i pozvati firme i institucije da učestvuju u tom procesu. Asocijacija za kvalitet u BiH treba da bude nosilac aktivnosti.
(Rafo Beno, QA menadžer, Herkon d.o.o. Mostar)

Iza državne nagrade za kvalitet treba da stoji država Bosna i Hercegovina. Državom upravljaju političari od kojih se mogu očekivati problemi.
Asocijacija za kvalitet  u BiH treba da uspostavi mehanizme dodjele nagrade za kvalitet na nivou BiH, a da to preraste u državnu nagradu za kvalitet.
(Vjekoslav Babić, TÜV Rheinland Banja Luka)

Asocijacija za kvalitet smo mi svi ovdje prisutni i oni koji nisu. Ne treba da dijelimo savjete sami sebi. Treba svi da se angažiramo, da se uozbiljimo i zajednički radimo na ovom projektu.
(Amir Sakić, Agencija za certificiranje halal kvalitete Tuzla)

Neke državne institucije su implemetirale sistem upravljanja kvalitetom ili se pripremaju za implementaciju. Kad se govori o kvalitetu nailazi se na otpore. Već sada je to potreba jer se često ne može prijaviti na tender ako nema sistema kvaliteta. Državna nagrada za kvalitet je poticaj, a treba definirati kako i šta uraditi da se ostvari. Beograd i Zagreb su to uradili. Svi prijedlozi sa konferencije su dobri.
Asocijacija ne može da radi bez sredstava. Bolji rad, pomoć subjektima koji je trebaju od asocijacije, web stranica, sve to zahtijeva sredstva da se realiziraju takvi projekti. Tako će i Asocijacija moći da odgovori na zahtjeve subjekata šta može da im pruži.
Prijedlog nagrade za kvalitet treba podržati i realizirati.
(Nađa Čomić, "Georad" d.o.o. Tuzla)


2. Prijedlog zaključaka Konferencije

Na osnovu ovih diskusija doneseni su slijedeći zaključci:

 1. Učesnici IV Konferencije kvaliteta BiH prepoznaju pozitivne efekte kvaliteta i izvrsnosti i svjesni su da poboljšanje kvaliteta sigurno dovodi do smanjenja troškova i do povećanja efektivnosti rada i produktivnosti preduzeća i cjelokupne privrede, a time i životnog standarda građana. Zbog toga, smatraju da je u opštem  interesu da se i u Bosni i Hercegovini, kao i u drugim evropskim zemljama, uspostavi Državna nagrada za kvalitet, kojom će se stimulirati najbolji i motivirati ostali da slijede njihov primjer.
 2. Asocijacija za kvalitet u BiH zadnjih nekoliko godina uporno inicira aktivnosti na izradi projekta uspostavljanja Državne nagrade za kvalitet Bosne i Hercegovine u skladu sa evropskim principima i kriterijumima. Ona je i ovom Konferencijom dokazala da ima potencijala da se uhvati u koštac sa takvim izazovima i da bude nosilac svih aktivnosti na uspostavljanju Državne nagrade za kvalitet u BiH.
 3. Ključne institucije države: Vijeće ministara BiH i Vanjskotrgovinska komora BiH, su svoju opredijeljenost za kvalitet ranije iskazale kroz Deklaraciju o kvalitetu u BiH. U skladu s takvim političkim okvirom, potrebno je da podrže inicijativu Asocijacije, te da se neposredno angažiraju u realizaciji ovog projekta.
 4. Na sreću, i pored ogromnih problema sa kojima se suočava naša država i privreda, Konferencija je potvrdila činjenicu da ima sve više firmi, organizacija i institucija u Bosni i Hercegovini, koji su prihvatili izazov da se bore i dokazuju svoje vrijednosti, poštujući i primjenjujući međunarodno prihvaćene standarde i kriterijume poslovanja i ponašanja. AQBiH će, putem organizovanja otvorenih tribina, okruglih stolova, seminara i radionica, pomoći takvim organizacijama u njihovim nastojanjima da dobiju relevantne informacije i steknu kvalitetna znanja, kako bi svoje poslovanje približili evropskim principima i kriterijumima izvrsnosti.
 5. Asocijacija će početkom 2010. godine na svom web portalu (www.aqbih.ba) objaviti poziv zainteresiranim certificiranim firmama i institucijama za učešće u ovom projektu.

Zaključke je usvojio Upravni odbor Asocijacije na XV sjednici, održanoj 29.12.2009. u Zenici.

Download prezentacija:
Uloga države u promociji kvaliteta
Ljubiša Ćosić, savjetnik u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
download PDF,71 kB

Značaj Državne nagrade za kvalitet za privredu BiH
Mithat Ćehajić, Vanjskotrgovinska komora BiH
download PDF,148 kB
Sponzori Konferencije:
Grad Sarajevo
Bosio
Tuv Adria
Interquality
Cady
IPI
BH Telecom
Zvečevo lasta Čapljina
Inspekt RGH
RM-LH Zenica
Foto galerija sa Konferencije:
Foto galerija
Učesnici IV Konferencije kvaliteta u BiH:
 1. Abadžić Larisa (INSPEKT-RGH Sarajevo)
 2. Aganović Ćemal (Toplane Sarajevo)
 3. Alibašić Gordana (IFC)
 4. Alić Edin (HIFA d.o.o. Tešanj)
 5. Alić Muhamed (Agencija za certificiranje halal kvalitete Tuzla)
 6. Babić Vjekoslav (TÜV Rheinland Banja Luka)
 7. Badnjević Tarik (KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo)
 8. Bajtarević Almir (Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj)
 9. Balić Sadeta (Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zenica)
 10. Bašalić Alisa (Interquality d.o.o. Sarajevo)
 11. Beno Rafo (HERKON d.o.o. Mostar)
 12. Bokić Mara (Dimex d.o.o - Tq Net Consulting Trebinje)
 13. Brdarević Safet (Univerzitet u Zenici)
 14. Čaušević Samira (Radon Plaza hotel Sarajevo)
 15. Čehajić Midhat (Vanjskotrgovinska komora BiH - Sarajevo)
 16. Čemerlić Zineta (INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo)
 17. Čomić-Arnautović Nađa (Georad d.o.o. Tuzla)
 18. Ćosić Ljubiša (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH - Sarajevo)
 19. Daguda Aida (Centar za promociju civilnog društva - Sarajevo)
 20. Delić Enver (Institut za privredni inženjering Zenica)
 21. Gerin Selma (Ocean d.o.o. Sarajevo)
 22. Gradinčić Asim (Privredna/Gospodarska komora SBK/KSB Jajce)
 23. Halep Amir (Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj)
 24. Hašimbegović Zlata (Kanton Sarajevo)
 25. Herceg Nikola (HERKON d.o.o. Mostar)
 26. Hodžić Nermin (Radon Plaza hotel Sarajevo)
 27. Hrustanović Sead (Herkon d.o.o. Mostar)
 28. Hurem Zijad (UNIS d.d. Sarajevo)
 29. Imamović Valida (Biznis servis centar ZDK Zenica)
 30. Jančev Mičo (Smile IT Solutions KEG, Beč, Austrija)
 31. Kadrić Elvira (ASA Holding Sarajevo)
 32. Kamočaji Igor (Grad Sarajevo)
 33. Kokot Dragana (Privredna komora Republike Srpske - Banja Luka)
 34. Konjhodžić Sanjin (SGS BiH Sarajevo)
 35. Krajina Husein (KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo)
 36. Kulenović Fahrudin (Ljekarska Komora Kantona Sarajevo)
 37. Lemeš Muhamed (Vanjskotrgovinska komora BiH)
 38. Lemeš Samir (Univerzitet u Zenici)
 39. Lemeš Sidik (Auto truck trade d.o.o. Sarajevo)
 40. Lovrić Milan (Vanjskotrgovinska komora BiH)
 41. Marković Miloš (Institut za akreditovanje BiH)
 42. Memčić Sadmir (Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zenica)
 43. Milović Dragan (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH)
 44. Nikolić Varja (Interquality d.o.o. Sarajevo)
 45. Polimac Jasminka (Ocean d.o.o. Sarajevo)
 46. Puce Milenko (ZIK d.o.o. Mostar)
 47. Raguž Milenko (Proteko d.o.o. Mostar)
 48. Rašić Krunoslav (USAID-Sida FIRMA project- Sarajevo)
 49. Riković Dženan (Radon Plaza hotel Sarajevo)
 50. Sakić Amir (Agencija za certificiranje halal kvalitete Tuzla)
 51. Salihović Sabira (Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo)
 52. Salkanović Minka (KJKP Gras Sarajevo)
 53. Skaka Zijad (KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo)
 54. Softić Almira (Mašinski fakultet Sarajevo)
 55. Šabanović Sabahudin (Klas d.d. Sarajevo)
 56. Šabić Dževad (Vanjsko-trgovinska komora BiH)
 57. Šehić-Mušić Nafija (Privredno-gospodarska komora FBiH)
 58. Terzić Nedžad (Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zenica)
 59. Tešanović Goran (Institut za standardizaciju BiH - Istočno Sarajevo)
 60. Turković Mithat (BH Telecom d.d. Sarajevo)
 61. Zaimović-Uzunović Nermina (Univerzitet u Zenici)
 62. Zrnić Izudin ("RM-LH" d.o.o. Zenica)
 63. Žutić Rešad (Komisija za vrijednosne papire FBiH)

Asocijacija za kvalitet u BiH je
EOQ National Representative Organization

EOQ


"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.

(Sarajevo, 6. novembar 2001)
    Webmaster | Ažurirano 04/23/2010