AQBiH
ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
АСОЦИЈАЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
BOSNIA AND HERZEGOVINA QUALITY ASSOCIATION


71000 Sarajevo, Topal Osman Paše 18A, Tel./Fax. +387 33 655 055
This page in English...
     

Novosti
  Novosti
Arhiva novosti
O nama
  O nama
Ovlaštena lica
Osnivači
Misija, vizija, ciljevi
Kontakti
Članovi Asocijacije
  Kolektivni članovi (pravna lica)
Individualni članovi (fizička lica)
Učlanite se
  Pristupnica za fizička lica
Pristupnica za pravna lica
Članarina
Dokumenti
  Statut Asocijacije
Poslovnik o radu Upravnog odbora
Poslovnik o radu Osnivačke skupštine
Odluka o osnivanju
Samo za članove
Projekti
  Državna nagrada za kvalitet
Obrazovanje za kvalitet
Konferencije
  Konferencija kvaliteta u BiH
Naučno-stručni skup Kvalitet
Konferencije drugih organizacija
Linkovi
  Korisni linkovi
Certificirane organizacije u BiH (vanjski link)
Tijela za certificiranje koja djeluju u BiH (vanjski link)

Zlatni sponzor:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Poslovnik o radu Osnivačke skupštine Asocijacije  

U skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (ťSlužbeni glasnik BiH, broj 32/2001) na sjednici Osnivačke skupštine Asocijacije za kvalitet Bosne i Hercegovine održane dana 13. novembra/studenog 2003. godine u Zenici donesen je

POSLOVNIK O RADU OSNIVAČKE SKUPŠTINE ASOCIJACIJE ZA KVALITET BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.
U radu Osnivačke skupštine punopravno učestvuju sve prisutne osobe koje su prethodno popunile i potpisale propisani obrazac o popisu osnivača.

Verifikaciona komisija koju čine predsjednik i dva člana, a koju na prijedlog Inicijativnog odbora imenuje Osnivačka skupština, podnijet će Osnivačkoj skupštini Izvještaj o broju punopravnih učesnika.

Član 2.
Radom Osnivačke skupštine rukovodi Predsjedavajući i članovi Radnog predsjedništva, koje Osnivačka skupština bira na prijedlog Inicijativnog odbora.

Član 3.
Odluka o osnivanju ASOCIJACIJE ZA KVALITET BiH i Statut ASOCIJACIJE ZA KVALITET BiH usvajaju se konsenzusom, putem javnog izjašnjavanja.
Ostale odluke donose se većinom glasova učesnika Osnivačke skupštine.

Član 4.
Izbor predsjednika, dopredsjednika, članova Upravnog i Nadzornog odbora, vrši se javnim izjašnjavanjem odnosno aklamacijom.

Član 5.
Pravo predlaganja kandidata za predsjednika, do/podpredsjednika i članova Upravnog odbora imaju Inicijativni odbor i svaki punopravni učesnik Osnivačke skupštine.

Član 6.
Izabranim se smatraju oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova - do broja koji se bira.

Član 7.
O radu Osnivačke skupštine vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuju zapisničar i predsjedavajući Osnivačke skupštine.

Član 8.
O proceduralnim pitanjima koja nisu uređena ovim poslovnikom odlučuje Osnivačka skupština većinom glasova, na prijedlog Radnog predsjedništva.


Zenica, 13. novembar/studeni 2003. godine
Broj : 01-OS-1/2003

Predsjedavajući Osnivačke Skupštine
(Mr. Mirsad Begić)


Asocijacija za kvalitet u BiH je
EOQ National Representative Organization

EOQ


"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.

(Sarajevo, 6. novembar 2001)
    Webmaster | Ažurirano 04/01/2010