AQBiH
ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
АСОЦИЈАЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
BOSNIA AND HERZEGOVINA QUALITY ASSOCIATION


71000 Sarajevo, Topal Osman Paše 18A, Tel./Fax. +387 33 655 055
This page in English...
     

Novosti
  Novosti
Arhiva novosti
O nama
  O nama
Ovlaštena lica
Osnivači
Misija, vizija, ciljevi
Kontakti
Članovi Asocijacije
  Kolektivni članovi (pravna lica)
Individualni članovi (fizička lica)
Učlanite se
  Pristupnica za fizička lica
Pristupnica za pravna lica
Članarina
Dokumenti
  Statut Asocijacije
Poslovnik o radu Upravnog odbora
Poslovnik o radu Osnivačke skupštine
Odluka o osnivanju
Samo za članove
Projekti
  Državna nagrada za kvalitet
Obrazovanje za kvalitet
Konferencije
  Konferencija kvaliteta u BiH
Naučno-stručni skup Kvalitet
Konferencije drugih organizacija
Linkovi
  Korisni linkovi
Certificirane organizacije u BiH (vanjski link)
Tijela za certificiranje koja djeluju u BiH (vanjski link)

Zlatni sponzor:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Poslovnik o radu Upravnog odbora Asocijacije  

Na osnovu člana 33 Statuta Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini, Upravni odbor Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini, na sjednici održanoj dana 19.06.2009. godine, donio je

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA
ASOCIJACIJE ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Poslovnik o radu Upravnog odbora Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Poslovnik) reguliše način rada Upravnog odbora Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Upravni odbor) i druga pitanja značajna za rad Upravnog odbora.
Odredbe ovog Poslovnika obavezne su za sve članove Upravnog odbora ili druge osobe koje po pozivu učestvuju u njegovom radu.

Član 2.

Upravni odbor ima devet (9) članova koje bira Skupština Udruženja i to:
 1. Predsjednik i dva (2) do/podpredsjednika i
 2. šest (6) članova
koji se biraju pojedinačno.
Mandat svim članovima Upravnog odbora traje dvije (2) godine i mogu biti ponovo izabrani.

Član 3.

Prema Članu 32 Statuta Asocijacije, Upravni odbor je nadležan da:
 1. izvršava odluke Skupštine i odlučuje o svim poslovima između dva zasjedanja Skupštine,
 2. priprema i predlaže izmjene i dopune Statuta
 3. priprema materijale za sjednice Skupštine,
 4. priprema godišnji plan i program rada Udruženja,
 5. određuje visinu članarine,
 6. priprema finansijski plan i odlučuje o njegovoj provedbi,
 7. brine o materijalno-finansijskom poslovanju Udruženja,
 8. upravlja imovinom Udruženja,
 9. imenuje sekretara
 10. iz svojih redova bira blagajnika,
 11. određuje predstavnike Udruženja, te imenuje radne grupe, komisije i druga radna i povremena tijela,
 12. odlučuje o povezivanju sa srodnim domaćim i inozemnim asocijacijama, organizacijama, društvima i udruženjima,
 13. donosi odluke o osnivanju i radu podružnica odnosno sekcija Udruženja, te usklađuje, prati i podstiče njihov rad,
 14. usklađuje, prati i podstiče aktivnost radnih tijela Udruženja,
 15. vrši ovjeru prijema novih članova Udruženja,
 16. priprema prijedloge za priznanja i odlikovanja,
 17. priprema prijedloge za priznanja i nagrade za kvalitet,
 18. odlučuje o raspolaganju sa imovinom u slučaju prestanka rada Udruženja,
 19. donosi odluke iz nadležnosti Skupštine koje podliježu verifikaciji na prvoj predstojećoj sjednici Skupštine
 20. obavlja i druge poslove i zadatke koji proizilaze iz programskih ciljeva i djelatnosti Udruženja u skladu sa  zahtjevima Skupštine, Poslovnikom i ovim Statutom.

Član 4.

Poslove iz svoje nadležnosti Upravni odbor vrši na sjednicama, koje se održavaju po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.
Sjednica Upravnog odbora može se održati ukoliko istoj prisustvuje najmanje 5 (pet) članova.

Član 5.

U izuzetno hitnim i opravdanim slučajevima kada bi zbog neblagovremeno donijete odluke i zauzetog stava mogle da nastupe štetne posledice za Asocijaciju za kvalitet u Bosni i Hercegovini, Upravni odbor može, na prijedlog Predsjednika Upravnog odbora ili Predsjednika Skupštine Asocijacije, donijeti Odluku bez održavanja sjednice, putem pismenog ili elektronskog izjašnjavanja članova Upravnog odbora.

Član 6.

U slučaju iz člana 5. ovog Poslovnika Predsjednik Upravnog odbora, odnosno Predsjednik Skupštine Asocijacije je obavezan da prijedlog odluke formuliše tako da se članovi Upravnog odbora mogu izjasniti "za" ili "protiv".
Na osnovu pismenih ili elektronskih izjašnjavanja članova Upravnog odbora, Predsjednik Upravnog odbora utvrđuje da li je odluka Upravnog odbora iz stava 1. ovog člana donijeta, o čemu obavještava Upravni odbor na narednoj sjednici.

Član 7.

Sjednice Upravnog odbora su javne.
Javnost na sjednici može se isključiti u slučaju kada se iznose podaci koji se prema odredbama Zakona i drugih propisa smatraju poslovnom ili drugom tajnom.

Član 8.

Pravo glasa na sjednici Upravnog odbora imaju samo članovi Upravnog odbora.

Član 9.

Odluke, zaključci i zapisnici Upravnog odbora čuvaju se u arhivi kao službena dokumenta.

II PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

Član 10.

Članovi Upravnog odbora imaju pravo i dužnost da prisustvuju i učestvuju u radu sjednice Upravnog odbora.
U slučaju spriječenosti da prisustvuju sjednici, dužni su da unaprijed obavijeste Predsjednika Upravnog odbora ili sekretara Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini, o razlozima koji ih sprečavaju da prisustvuju sjednici, a najkasnije dan uoči održavanja sjednice.

Član 11.

Članovi Upravnog odbora imaju pravo i obavezu da:
 1. predlažu održavanje sjednice Upravnog odbora,
 2. predlažu dnevni red sjednice Upravnog odbora,
 3. učestvuju u raspravama i donošenju odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga rada Upravnog odbora,
 4. budu obaviješteni o pitanjima koja su od značaja za uspješno vršenje funkcije člana Upravnog odbora,
 5. raspravljaju u vezi sa pitanjima koja su na dnevnom redu.

III SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

1. Pripremanje i zakazivanje sjednice

Član 12.

Prijedlog dnevnog reda sjednice Upravnog odbora sastavlja predsjednik Upravnog odbora.

Član 13.

Sjednicu Upravnog odbora saziva Predsjednik Upravnog Odbora po sopstvenoj inicijativi, na zahtjev najmanje dva člana Upravnog odbora ili na zahtjev Predsjednika Skupštine Asocijacije, najkasnije 7 dana od dana prispjeća pisanog zahtjeva.

Član 14.

Poziv za sjednicu Upravnog odbora dostavlja se članovima Upravnog odbora,
Predsjedniku Skupštine i Sekretaru Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini, po pravilu sedam dana, a najmanje tri dana, prije održavanja sjednice.
Poziv sadrži dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja sjednice.
Uz poziv se, po pravilu, dostavlja zapisnik sa prethodne sjednice i materijal sa prijedlozima odluka i zaključaka za svaku tačku dnevnog reda.
Poziv se može dostaviti elektronskim putem (e-mailom), poštom ili telefaksom.

Član 15.

Izuzetno, u hitnim slučajevima, predsjednik Upravnog odbora, može sazvati sjednicu Upravnog odbora najkasnije 24 sata prije njenog održavanja, uz dostavljanje prijedloga dnevnog reda i materijala za tačke dnevnog reda.
U slučaju iz stava 1. ovog člana, kada materijali za tačke dnevnog reda nisu dostavljeni, isti se prezentuju na samoj sjednici.

Član 16.

Materijal za sjednicu Upravnog odbora priprema sekretar Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa licem na čiji zahtjev je sazvana sjednica Upravnog odbora.
Materijal za sjednicu Upravnog odbora treba da bude obrađen kratko i precizno, sa prijedlozima odluka i zaključaka koji treba da se usvoje po pitanjima koja su na dnevnom redu.

2. Rad na sjednici

Član 17.

Sjednicama Upravnog odbora predsjedava predsjednik Upravnog odbora.
U slučaju odsutnosti predsjednika Upravnog odbora, njegovu dužnost vrši jedan od podpredsjednika Upravnog odbora.

Član 18.

Predsjednik otvara sjednicu, rukovodi njenim radom i stara se o održavanju reda na sjednici.
U obavljanju poslova iz stava 1 ovog člana, predsjednik:
 1. utvrđuje da li za održavanje sjednice postoji kvorum,
 2. u slučaju da za održavanje sjednice ne postoji kvorum po pravilu, odlaže sjednicu i zakazuje drugu,
 3. izuzetno sjednica se može održati ako su se jedan ili više odsutnih članova Upravnog odbora izjasnili elektronski ili na drugi pogodan način, da su saglasni sa dnevnim redom, odnosno sa predloženim odlukama i zaključcima,
 4. vodi računa da se rad Upravnog odbora odvija prema utvrđenom dnevnom redu i po odredbama ovog Poslovnika,
 5. pokreće raspravu i daje riječ članovima Upravnog odbora i ostalim učesnicima u radu,
 6. u opravdanim slučajevima odobrava napuštanje sjednice članovima Upravnog odbora,
 7. u slučaju narušavanja reda na sjednici, izriče mjeru opomene ili udaljavanja sa sjednice,
 8. predlaže donošenje odluka, zaključaka i drugih akata kada utvrdi da je pitanje iz dnevnog reda dovoljno raspravljeno.

Član 19.

Nakon utvrđivanja da Upravni odbor može punovažno da odlučuje, na prijedlog predsjednika, utvrđuje se dnevni red.
Ako članovi Upravnog odbora predlažu dopunu dnevnog reda dužni su da to obrazlože uz pisani prijedlog (ili elektronskim putem) koji se dostavlja, po pravilu, najkasnije dva dana prije održavanja sjednice.
Predsjednik poziva članove Upravnog odbora da iznesu svoje prijedloge za izmjenu ili dopunu dnevnog reda, nakon čega ih poziva da se izjasne o dnevnom redu.
U izuzetnim slučajevima dnevni red se može mijenjati i dopunjavati na samoj sjednici Upravnog odbora.

Član 20.

Po utvrđivanju dnevnog reda usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice Upravnog odbora.
Član Upravnog odbora ima pravo da stavi primjedbe na zapisnik. O osnovanosti stavljenih primjedbi odlučuje se na sjednici. Stavljene i usvojene primjedbe unose se u zapisnik.

Član 21.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice prelazi se na rad prema tačkama dnevnog reda.

Član 22.

Po pojedinačnim tačkama dnevnog reda, članovi Upravnog odbora upoznaju se preko izvjestilaca.
Ukoliko su dostavljeni materijali jasni, na prijedlog predsjedavajućeg Upravni odbor može odlučiti da izvjestilac ne daje uvodno izlaganje, već da se odmah pređe na raspravu po toj tački dnevnog reda.
Izvjestilac za određenu tačku dnevnog reda dužan je da daje dodatna objašnjenja članovima Upravnog odbora i drugim učesnicima u raspravi.

Član 23.

U raspravi mogu učestvovati i lica koja nisu članovi Upravnog odbora (sekretar Asocijacije i Predsjednik Skupštine).
Predsjedavajući na sjednici Upravnog odbora u raspravi riječ daje po redosljedu prijavljivanja.

IV GLASANJE I ODLUČIVANJE

Član 24.

Nakon rasprave, odnosno ako se niko ne javi za raspravu, pristupa se glasanju.
Prvo se glasa o prijedlogu koji je dostavljen uz materijal koji se razmatra, odnosno o prijedlogu koji je formulisao izvjestilac.
Ukoliko prijedlog odluke ili zaključka nije dostavljen uz materijal, prijedlog odluke ili zaključka formuliše predsjednik Upravnog odbora, odnosno Član Upravnog odbora koji vodi sjednicu, na osnovu rasprave u toku sjednice.
Član Upravnog odbora može tražiti da se glasa i o prijedlogu odluke ili zaključka koji je on predložio u toku rasprave.
Glasanje se vrši javno izjašnjavanjem ko je "za", ko je "protiv" i ko je "uzdržan".

Član 25.

Po završenom glasanju, predsjednik utvrđuje rezultate glasanja i proglašava da li je prijedlog prihvaćen ili odbijen, odnosno odluka ili zaključak usvojen ili ne.

Član 26.

Upravni odbor odlučuje većinom glasova od ukupnog broja prisutnih članova Upravnog odbora.
U slučaju jednakog broja glasova odlučujući je glas predsjednika Upravnog odbora.

V ZAPISNIK

Član 27.

O toku sjednice Upravnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik vodi sekretar Asocijacije ili stručno lice zaposleno u Asocijaciji za kvalitet u Bosni i Hercegovini. Lice koje vodi zapisnik je odgovorno za tačnost i tajnost podataka u zapisniku.

Član 28.

Zapisnik Upravnog odbora se umnožava u dovoljnom broju primjeraka i mora se završiti, po pravilu, u roku od osam dana od dana održavanja sjednice.
Zapisnik se dostavlja svim članovima Upravnog odbora, Predsjedniku Skupštine i predsjedniku Upravnog odbora.
Zapisnik se može dostaviti elektronskim putem (e-mailom), poštom ili telefaksom
Zapisnik, sa pozivom za sjednicu, materijalima koji su razmatrani na sjednici i odlukama i zaključcima koji su usvojeni na sjednici čuvaju se kao dokumenta trajne vrijednosti u arhivi Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini.

Član 29.

Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora sadrži:
 1. redni broj sjednice,
 2. mjesto i datum održavanja sjednice,
 3. vrijeme početka i završetka sjednice,
 4. imena prisutnih članova Upravnog odbora i drugih učesnika u radu sjednice,
 5. imena odsutnih članova Upravnog odbora, sa konstatacijom da su opravdano ili neopravdano odsutni,
 6. dnevni red,
 7. konstataciju o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice odnosno stavljenih i usvojenih primjedbi na zapisnik,
 8. konstataciju da je član Upravnog odbora izdvojio mišljenje prilikom odlučivanja o određenom pitanju, ukoliko on to zatraži,
 9. odluke i zaključke usvojene na sjednici.

Član 30.

O sastavljanju zapisnika stara se predsjednik i lice koje vodi zapisnik.
Zapisnik potpisuju Predsjednik Upravnog odbora i lice koje vodi zapisnik.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

Izmjene i dopune ovog Poslovnika vrše se na način i po postupku po kome je i donešen.

Član 32.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog odbora
Prof. dr Nermina Zaimović-Uzunović

Broj: 15/2009
Zenica, 24. 06.2009.


Asocijacija za kvalitet u BiH je
EOQ National Representative Organization

EOQ


"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.

(Sarajevo, 6. novembar 2001)
    Webmaster | Ažurirano 04/01/2010