AQBiH
ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
АСОЦИЈАЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
BOSNIA AND HERZEGOVINA QUALITY ASSOCIATION


71000 Sarajevo, Topal Osman Paše 18A, Tel./Fax. +387 33 655 055
This page in English...
     

Novosti
  Novosti
Arhiva novosti
O nama
  O nama
Ovlaštena lica
Osnivači
Misija, vizija, ciljevi
Kontakti
Članovi Asocijacije
  Kolektivni članovi (pravna lica)
Individualni članovi (fizička lica)
Učlanite se
  Pristupnica za fizička lica
Pristupnica za pravna lica
Članarina
Dokumenti
  Statut Asocijacije
Poslovnik o radu Upravnog odbora
Poslovnik o radu Osnivačke skupštine
Odluka o osnivanju
Samo za članove
Projekti
  Državna nagrada za kvalitet
Obrazovanje za kvalitet
Konferencije
  Konferencija kvaliteta u BiH
Naučno-stručni skup Kvalitet
Konferencije drugih organizacija
Linkovi
  Korisni linkovi
Certificirane organizacije u BiH (vanjski link)
Tijela za certificiranje koja djeluju u BiH (vanjski link)

Zlatni sponzor:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Statut Asocijacije  

Na sjednici Osnivačke skupštine održanoj 13.novembra/studenog 2003. godine u Zenici, uz učešće osnivača, a na osnovu članova 10. i 11. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 32/2001) donesen je

S T A T U T
ASOCIJACIJE ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.
Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini je udruženje koje se bavi pokretanjem, koordiniranjem i organiziranjem aktivnosti na planu unapređenja kulture kvaliteta, u svim oblastima ljudskog stvaralaštva, u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima.

Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Udruženje) je osnovano zajedničkim sporazumom članova Udruženja, usvojenim na Osnivačkoj skupštini održanoj u Zenici 13.novembra/studenog, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

Član 2.
Ovim statutom, u skladu sa  Zakonom uređuje se:

 • pravni i skraćeni naziv i sjedište Udruženja,
 • ciljevi Udruženja,
 • postupak za primanje i isključivanje članova Udruženja,
 • organi Udruženja,
 • pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja i nadzor nad korištenjem tih sredstava,
 • javnost rada,
 • postupak za izmjenu i dopunu Statuta i donošenje drugih opštih akata,
 • oblik i sadržaj pečata,
 • zastupanje Udruženja,
 • uslovi i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada Udruženja,
 • postupak za raspolaganje imovinom i drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Udruženja i
 • druga pitanja od značaja za organizaciju i djelovanje Udruženja.
II - NAZIV I SJEDIŠTE

Član 3.
Puni naziv Udruženja je:
Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini
Asocijacija za kvalitetu u Bosni i Hercegovini
Aсoциjaциja зa kвaлиtet y Бocни и Хepцeгoвини
Skraćeni naziv Udruženja je AQBiH.
Naziv Udruženja na engleskom jeziku glasi "BOSNIA & HERZEGOVINA QUALITY ASSOCIATION".

Član 4.
Sjedište Udruženja je u Zenici.
Adresa Udruženja je: Fakultetska ulica broj 1.

Član 5.
Udruženje ima svoj znak. Znak se sastoji od natpisa velikih slova QA, podvučenih trakom sa natpisom BOSNIA & HERZEGOVINA. Slovo Q i traka su plave boje, a slovo A i natpis u traci su žute boje.

III - CILJEVI UDRUŽENJA

Član 6.
Udruženje je osnovano radi ostvarivanja vizije, misije, ciljeva i zadataka utvrđenih ovim statutom. Udruženje je neprofitna organizacija.

Vizija i misija

Član 7.
Vizija Udruženja je da kao organizacija bude
 • prepoznatljiva i priznata od strane pojedinaca i od drugih organizacija kao pouzdani oslonac pri rješavanju problema iz oblasti kvaliteta;
 • uvažavana od strane državnih institucija kada se razmatraju inicijative i projekti iz oblasti kvaliteta;
 • inicijator novih ideja i kreator savremenih rješenja iz oblasti kvaliteta u Bosni i Hercegovini.
Član 8.

Misija  Udruženja je:
 • promoviranje ideje kvaliteta na svim nivoima , djelatnostima i sektorima u okviru Bosne i Hercegovine;
 • pomoć u prenosu savremenih svijetskih i evropskih znanja iz oblasti upravljanja kvalitetom u Bosni i Hercegovini;
 • stvaranje uvjeta za povezivanje i razmjenu iskustava iz oblasti  upravljanja sistemom kvaliteta između ljudi, organizacija i institucija u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi i zadaci

Član 9.

Ciljevi  Udruženja su:

 • organiziranje stručnog i interesnog povezivanja članstva kroz različite oblike djelovanja: sekcije, podružnice, konferencije, tribine i sl.;
 • povezivanje sa priznatim evropskim i svjetskim organizacijama za kvalitet;
 • saradnja sa sličnim organizacijama iz susjednih zemalja i šireg regiona;
 • animiranje političkih, privrednih, kulturnih i ostalih lidera za razvoj ideje kvaliteta u Bosni i Hercegovini.
Zadaci Udruženja, kojima se namjeravaju ostvariti naznačeni ciljevi, su:
 • pokretanje vlastitih inicijativa za poboljšanje postojećeg stanja i građenje pozitivnog odnosa ka vrijednostima kvaliteta, kao naprimjer: državni program kvaliteta, priznanja i nagrade za kvalitet i sl;
 • informiranje javnosti o pokrenutim akcijama i postignutim rezultatima putem različitih vrsti medija;
 • aktivno uključivanje u obilježavanju svjetskih i evropskih manifestacija iz oblasti kvaliteta:
 • saradnja sa odgovarajućim institucijama u okviru Bosne i Hercegovine na stvaranju relevantne baze podataka o vlasnicima određenih certifikata i akreditacija;
 • organiziranje različitih oblika okupljanja na planu kulturnih, rekreacionih, sportskih i drugih aktivnosti.
 • uspostavljanje i razvijanje drugih oblika djelovanja koji su cjelishodni za ostvarivanje ciljeva Udruženja;
 • uspostavljanje šeme obučavanja i ocjenjivanja za kvalitet u BiH prema EU modelu;
 • organiziranje i izvođenje raznih oblika i nivoa obrazovanja u području kvaliteta,
 • organiziranje tribina, okruglih stolova, simpozijuma i konferencija u području kvaliteta,
 • izdavanje časopisa, knjiga i drugih publikacija u području kvaliteta.
Član 11.
Utvrđene ciljeve i zadatke Udruženja postiže i izvršava na način određen zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Udruženja.

IV - NAČIN ORGANIZOVANJA

Član 12.
Udruženje ima status pravnog lica a stiče ga upisom u registar.

Član 13.
Udruženje može osnovati urede/kancelarije i sekcije koje su njegov sastavni dio i nemaju svojstvo pravnog lica. Uredi/kancelarije se mogu osnivati na regionalnom, a sekcije na strukovnom principu.
O organiziranju ureda/kancelarija odnosno sekcija odlučuje Upravni odbor Udruženja, a na inicijativu zainteresiranih subjekata, odnosno na osnovi vlastite procjene.

V - ČLANSTVO UDRUŽENJA

Član 14.
Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.
Osnivači stiču svojstvo člana Udruženja danom registracije.
Svojstvo člana Udruženja se stiče potpisivanjem izjave o pristupanju.

Član 15.
Članovi Udruženja mogu postati pravna i fizička lica iz Bosne i Hercegovine i drugih država, koja iskazuju interes i spremnost za aktivno sudjelovanje u propagiranju ideje kvaliteta, kao i svi oni koji prihvataju načela djelovanja.

Član 16.
Pravna lica stiču svojstvo člana Udruženja na osnovu zahtjeva za prijem u članstvo i izjave o prihvatanju ciljeva i Statuta Udruženja.
Uz zahtjev za prijem u članstvo prilaže se i izvod iz registra u kojem je pravno lice registrovano i odluka o podnošenju zahtjeva za prijem u članstvo donesena od strane nadležnog organa pravngo lica koje podnosi zahtjev.

Član 17.
Odluku o prijemu novih članova Udruženja donosi Upravni odbor Udruženja.
Protiv odluke Upravnog odbora, u roku od 30 dana, može se izjaviti prigovor Skupštini Udruženja, čija je odluka konačna.

Član 18.
Članstvo u Udruženju prestaje:
 • istupanjem,
 • neplaćanjem članarine,
 • isključenjem i
 • prestankom pravnog subjektiviteta člana.
Član 19.
Svaki član Udruženja može istupiti iz Udruženja, na osnovu pisane izjave o istupanju koju dostavlja Upravnom odboru Udruženja.
Kao dan prestanka članstva smatraće se datum prijema izjave o istupanju.

Član 20.
Član Udruženja koji grubo krši Statut Udruženja, ne izvršava svoje obaveze prema Udruženju, ili svojim postupcima nanosi štetu Udruženju, ili narušaa ugled Udruženju, može biti isključen iz Udruženja.
Razlog za isključenje je i neplaćanje članarine ni nakon 60 dana po isteku roka za plaćanje.

Prije donošenja odluke o isključenju, član Udruženja mora biti obavješten o prijedlogu za isključenje, kao i razlozima zbog koji se predlaže isključenje. Članu Udruženja se mora ostaviti razuman rok za izjašnjenje o pokrenutom prijedlogu za isključenje.
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora može se izjaviti prigovor Skupštini Udruženja, čija odluka je konačna.

Član 21.
Član Udruženja koji istupa iz Udruženja dužan je izvršiti obaveze prema Udruženju dospjele do dana prestanka članstva.

Član 22.
Članovi Udruženja imaju sljedeća prava i obaveze:
 • da biraju i da budu birani u organe Udruženja,
 • da aktivno učestvuju u radu i ostvarivanju ciljeva Udruženja,
 • da sarađuju sa ostalim članovima Udruženja,
 • da čuvaju i podižu vlastite i ugled Udruženja,
 • da uredno plaćaju članarinu i izvršavaju druge preuzete obaveze,
 • da budu redovno i blagovremeno obavještavani o aktivnostima Udruženja,
 • da ostvaruju druga prava i dužnosti utvrđene Statutom i drugim opštim aktima Udruženja.
VI - ORGANI UDRUŽENJA

Član 23.

Organi Udruženja su: Skupština, Predsjednik, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Skupština

Član 24.
Najviši organ Udruženja je Skupština, koju čine svi izabrani članovi u organima udruženja kao i članovi delegirani od strane Podružnica AQBiH. Broj delegiranih članova je proporcionalan ukupnom broju članova Podružnice i određuje se, na prijedlog Upravnog odbora, najmanje 3 mjeseca prije održavanja Skupštine.
Za regije u kojima nema osnovane podružnice članovi Skupštine su svi članovi AQBiH sa tog prostora.

Član 25.
Skupština Udruženja nadležna je za:
 • donosi Statut i odlučuje o njegovim izmjenama i dopunama,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • bira i razrješava predsjednika, do/podpredsjednike, sekretara i članove Upravnog odbora,
 • bira i razrješava članove Nadzornog odbora,
 • imenuje stalna i povremena radna tijela (komisije, radne grupe i dr.),
 • utvrđuje smjernice za rad Udruženja,
 • usvaja Program rada,
 • usvaja Finansijski plan,
 • donosi odluke o izborima u organima Udruženja,
 • potvrđuje odluke Upravnog odbora o formiranju ureda/kancelarija, odnosno sekcija,
 • razmatra i usvaja izvještaj o radu Upravnog i Nadzornog odbora i o istim zauzima stavove,
 • razmatra i usvaja izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Udruženja,
 • odlučuje o povezivanju sa srodnim domaćim i inozemnim asocijacijama, organizacijama, društvima i udruženjima,
 • dodjeljuje priznanja i nagrade za kvalitet,
 • rješava žalbe upućene Skupštini,
 • odlučuje o prestanku postojanja Udruženja,
 • donosi odluke i druge akte, ukoliko ovim statutom nisu stavljeni u nadležnost Upravnog odbora,
 • odlučuje o drugim pitanjima od značaja za djelovanje i organizaciju Udruženja, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
Član 26.
Skupština, iz reda svoga članstva, bira predsjednika i (2) dva do/podpredsjednika Skupštine, na mandat od 2 (dvije) godine.

Član 27.
Sjednice Skupštine saziva i predsjedava im predsjednik Skupštine Udruženja.

U slučaju objektivne spriječenosti, predsjednika zamjenjuje jedan od do/podpredsjednika sa svim pravima i ovlaštenjima.

Sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi,  a najmanje jednom godišnje.

Vanredna sjednica Skupštine održava se u posebnim okolnostima, na zahtjev Upravnog ili  Nadzornog odbora, odnosno ako to pismeno zatraži najmanje 1/3 članova Udruženja.

Član 28.
Sjednice Skupštine Udruženja mora se najaviti najmanje 8 (osam) dana prije održavanja uz naznaku dnevnog reda, mjesta i datuma održavanja.

U izuzetnim slučajevima zakazivanje sjednice Skupštine može se najaviti i u kraćem roku, ali ne kraćem od 3 (tri) dana prije održavanja sjednice.

Član 29.
Skupština može punopravno raditi ako istoj prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova Skupštine, odnosno delegata.
Ako na zakazanu sjednicu Skupštine ne pristupi više od polovine ukupnog broja članova Udruženja po isteku jednog sata od vremena određenog za početak rada Skupštine, Skupština može punopravno odlučivati ako je prisutna najmanje jedna trećina od ukupnog broja članova Skupštine.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih, ako Statutom ili Zakonom nije drukčije propisano.
Skupština odlučuje javnim glasanjem prisutnih.
O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik, kojeg ovjeravaju predsjednik i zapisničar.
Organizacija, način rada i odlučivanja Skupštine reguliraće se Poslovnikom o radu.

Upravni odbor

Član 30.
Upravni odbor je kolektivni izvršni organ Udruženja, u kojem svi članovi maju jednaka prava i jednako su odgovorni za njegov rad i funkcioniranje.
Za ovaj rad Upravni odbor odgovara Skupštini Udruženja.
Posebnom odlukom Skupštine bliže će se odrediti način i postupak izbora članova Upravnog odbora.

Član 31.
Upravni odbor ima devet (9) članova koje bira Skupština Udruženja i to:
 • Predsjednik i dva (2) do/podpredsjednika i
 • šest (6) članova
koji se biraju pojedinačno.
Mandat svim članovima Upravnog odbora traje dvije (2) godine i mogu biti ponovo izabrani.

Član 32.
Upravni odbor je nadležan da:
 • izvršava odluke Skupštine i odlučuje o svim poslovima između dva zasjedanja Skupštine,
 • priprema i predlaže izmjene i dopune Statuta
 • priprema materijale za sjednice Skupštine,
 • priprema godišnji plan i program rada Udruženja,
 • određuje visinu članarine,
 • priprema finansijski plan i odlučuje o njegovoj provedbi,
 • brine o materijalno-finansijskom poslovanju Udruženja,
 • upravlja imovinom Udruženja,
 • imenuje sekretara
 • iz svojih redova bira blagajnika,
 • određuje predstavnike Udruženja, te imenuje radne grupe, komisije i druga radna i povremena tijela,
 • odlučuje o povezivanju sa srodnim domaćim i inozemnim asocijacijama, organizacijama, društvima i udruženjima,
 • donosi odluke o osnivanju i radu podružnica odnosno sekcija Udruženja, te usklađuje, prati i podstiče njihov rad,
 • usklađuje, prati i podstiče aktivnost radnih tijela Udruženja,
 • vrši ovjeru prijema novih članova Udruženja,
 • priprema prijedloge za priznanja i odlikovanja,
 • priprema prijedloge za priznanja i nagrade za kvalitet,
 • odlučuje o raspolaganju sa imovinom u slučaju prestanka rada Udruženja,
 • donosi odluke iz nadležnosti Skupštine koje podliježu verifikaciji na prvoj predstojećoj sjednici Skupštine
 • obavlja i druge poslove i zadatke koji proizilaze iz programskih ciljeva i djelatnosti Udruženja u skladu sa  zahtjevima Skupštine, Poslovnikom i ovim Statutom.
Član 33.
Upravni odbor radi u sjednicama.
Sjednice Upravnog odbora saziva i njihovim radom rukovodi predsjednik.
Upravni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.
Sjednica Upravnog odbora može se održati ukoliko istoj prisustvuje najmanje 5 (pet) članova.
Upravni odbor odlučuje većinom glasova od ukupnog broja prisutnih članova Upravnog odbora.
Upravni odbor će donijeti Poslovnik o radu kojim se bliže uređuje način rada i donošenje odluka na sjednicama Upravnog odbora.

Član 34.
Članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani i prije isteka vremena za koji su izabrani i to:
 • na sopstveni zahtjev,
 • ako ne dođu na sjednicu, bez opravdanih razloga, tri puta uzastopno,
 • ako svojim radnjama u vezi sa radom Upravnog odbora ruši ugled Udruženja i
 • u drugim slučajevima predviđenim Zakonom, Statutom i drugim aktima Udruženja.
Nadzorni odbor

Član 35.
Nadzorni odbor bira Skupština Udruženja iz svojih redova na mandat od 2 (dvije) godine.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu istovremeno biti i članovi Upravnog odbora.
Nadzorni odbor broji 3 (tri) člana, koji između sebe biraju predsjednika.
Odluke  u Nadzornom odboru donose se većinom glasova.

Član 36.
Nadzorni odbor vrši nadzor nad sprovođenjem odredaba Statuta i zaključaka Skupštine, kontrolira rad organa i tijela  Udruženja i njihovo javno djelovanje, te raspolaganje finansijskim i drugim sredstvima i imovinom Udruženja.
Nadzorni odbor dužan je upozoriti predsjednika odnosno Upravni odbor na uočene nepravilnosti i zahtijevati da se iste otklone. Ukoliko Upravni odbor ne postupi po nalogu Nadzornog odbora ovaj je dužan o tome izvijestiti Skupštinu.
Nadzorni odbor za svoj rad je odgovoran Skupštini Udruženja, kojoj podnosi izvještaj o radu najmanje jedanput godišnje.
Skupština Udruženja može donijeti opšti akt kojim se bliže uređuju ovlaštenja i način da Nadzornog odbora u vršenju nadležnosti utvrđene ovim Statutom.

Predsjednik Udruženja

Član 37.
Predsjednik Upravnog odbora istovremeno je i predsjednik Udruženja.
Predsjednik zastupa i predstavlja Udruženje, organizuje i koordinira rad, zakazuje i vodi sjednice Upravnog odbora te vodi računa o zakonitosti rada, te obavlja i druge poslove u skladu sa odlukama, zaključcima i smjernicama Skupštine i Upravnog odbora.
U slučaju objektivne spriječenosti predsjednika zamjenjuje jedan od do/podpredsjednika.

Sekretar  Udruženja

Član 38.
Sekretar Udruženja je stručno lice koje obavlja organizacione, pravno-upravne, administrativne, tehničke i druge poslove od značaja za funkcioniranje i rad Upravnog odbora.
Sekretara imenuje Upravni odbor na mandat od 2 (dvije) godine, uz mogućnost produženja mandata, u ovisnosti od uspješnosti obavljanja poslova i radnih zadataka.

VII - IMOVINA UDRUŽENJA I KORIŠTENJE I RASPOLAGANJE
         SREDSTVIMA UDRUŽENJA

Član 39.
Imovinom Udruženja čine: prava, stvari i novac koje Udruženje stiče u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
Za obaveze prema trećim licima Udruženje odgovara cjelokupnom imovinom.

Član 40.
Udruženje može sticati prihode iz sljedećih izvora:
 • članarine,
 • dobrovoljnih priloga i poklona javnih institucija, fizičkih i pravnih lica kako u gotovini tako i u imovini i uslugama,
 • državnih subvencija i ugovora sa državom, javnim institucijama, fizičkim i pravnim licima,
 • prihoda od kamata, divideni, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora,
 • prihoda stečenih kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Udruženja, u skladu sa ovim Statutom,
 • drugih izvora u skladu sa važećim zakonima.
Član 41.
Finansijsko-materijalno poslovanje Udruženja obavlja u skladu sa usvojenim finansijskim planom, Zakonom i odgovarajućim propisima.
Finansijsko-materijalno poslovanje Udruženja vodi blagajnik, odnosno ovlašteno pravno ili fizičko lice sa kojim Udruženje zaključi ugovor.
Finansijskim sredstvima Udruženja upravlja predsjednik Udruženja.
Ovlašteni potpisnici finansijske dokumentacije Udruženja su predsjednik i sekretar Udruženja, te predsjednik Skupštine Udruženja.
Upravni odbor može svojom odlukom ovlastiti i druga lica za potpisivanje akata iz prethodnog stava.

Član 42.
Svaki član Udruženja ima pravo da ostvari uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju u vezi sa imovinom i finansijskim poslovanjem Udruženja.

Član 43.
Skupština Udruženja može donijeti opšte akte kojima se u skladu sa ovim Statutom, bliže uređuju pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja i za nadzor nad korištenjem tih sredstava.

VIII - JAVNOST RADA

Član 44.
Rad Udruženja je javan.
Javnost rada Udruženja ostvaruje se na način utvrđen zakonom i ovim Statutom.

Član 45.
Organi Udruženja su dužni da ovlaštenim predstavnicima sredstava informisanja učine dostupnim podatke, informacije i isprave koje se odnose na rad Udruženja.
Predstavnici sredstava informisanja imaju pravo da prisustvuju sjednicama organa Udruženja i da izvještavaju o radu tih organa.

Član 46.
Članovi Udruženja imaju pravo da budu redovno informisani o radu svih organa Udruženja. O informisanju članova Udruženja staraju se predsjednik Udruženja i Upravni odbor.

Član 47.
Izuzetno, opštim aktom koji donosi Upravni odbor može se utvrditi da pojedine informacije, podaci i isprave, predstavljaju poslovnu tajnu. Istim aktom mogu se utvrditi odgovorna lica za korištenje i zaštitu informacija koje imaju karakter poslovne tajne.
Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni po zakonu i drugim propisima, kao i podaci o kršenju zakona i drugih propisa.
IX - DONOŠENJE, IZMJENE I DOPUNE STATUTA I
        DRUGIH OPŠTIH AKATA UDRUŽENJA

Izmjene i dopune Statuta

Član 48.
Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može podnijeti svaki član Udruženja. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru, pismenim putem i sa odgovarajućim obrazloženjem.

Član 49.
Prijedlog za izmjene i dopune Statuta utvrđuje Upravni odbor. Utvrđeni prijedlog dostavlja se Skupštini Udruženja, pismenim putem i sa odgovarajućim obrazloženjem, najmanje 30 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine.

Član 50.
O izmjenama i dopunama Statuta odlučuje Skupština, većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova Skupštine.

Član 51.
Predsjednik Skupštine potpisuje 6 primjeraka odluke o izmjenama i dopunama Statuta, koji se smatraju orginalima i čuvaju se u arhivi Udruženja.

Opšti akti Udruženja

Član 52.
Pored Statuta, organi Udruženja mogu donositi i druge opšte akte i to:
 • odluke
 • pravilnike i
 • poslovnike.
Opšti akti Udruženja moraju biti saglasni zakonu i Statutu Udruženja.

Član 53.
Odluke, kao opšti akti, donose se u slučajevima kada je to izričito utvrđeno Zakonom i ovim Statutom, kao i u drugim slučajevima kada se na opšti način uređuju pitanja od značaja za ostvarivanje ciljeva Udruženja.

Član 54.
Pravilnikom se na opšti način uređuju odnosi između članova Udruženja, kao i međusobni odnosi organa Udruženja u ostvarivanju njihovih nadležnosti.

X - PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 55.
Udruženje može prestati sa radom na osnovu odluke Skupštine ili na osnovu odluke nadležnog državnog organa donesene u skladu sa Zakonom.

XI - PEČAT
Član 56.
Udruženje ima pečat kružnog oblika, promjera 35 mm, sa stilizovanim znakom u sredini, te natpis ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI LATINICOM.
Pečat sadrži i naziv na engleskom jeziku BOSNIA & HERZEGOVINA QUALITY ASSOCIATION.
Posebnom odlukom Upravnog odbora bliže će se odrediti broj pečata i način njihove upotrebe i čuvanja.
O izgledu, izmjeni izgleda pečata odlučuje Upravni odbor.
Upravni odbor može odlučiti i o upotrebi i korištenju i drugih oblika predtavljanja poštujući zakonom utvršene standarde.

XII - ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE UDRUŽENJA


Član 57.
Udruženje zastupaju predsjednik Upravnog odbora, predsjednik Skupštine i sekretar Udruženja.
U slučaju njihove spriječenosti Skupština može imenovati drugo lice za zastupanje i predstavljanje sa definisanim ovlašćenjima u zastupanju.

XIII - POSTUPAK ZA SPAJANJE, RAZDVAJANJE, TRANSFORMACIJU
           I PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 58.
Skupština dvotrećinskom većinom odlučuje o spajanju, razdvajanju, transformaciji i prestanku rada i drugim statusnim promjenama Udruženja na način predviđen Zakonom o udruženjima i fondacijom BiH.

XIV - RASPOLAGANJE IMOVINOM NAKON PRESTANKA
           RADA UDRUŽENJA

Član 59.
U slučaju prestanka rada Udruženja zatečena dokumentacija, finansijska sredstva i imovina prelaze u vlasništvo organizacije koja se osniva sa sličnim ciljevima odnosno sa istim područjem djelovanja kao  Udruženje o čemu odlučuje Upravni odbor.

XV - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 60.
Tumačenje odredbi Statuta daje Skupština Udruženja.

Član 61.
Statut stupa na snagu danom njegovog donošenja, a primjenjuje se nakon upisa u registar.

Zenica, 13. novembar/studeni 2003. god.
Broj: 01- OS - 1/2003.

Predsjednik Skupštine
ASOCIJACIJE ZA KVALITET BiH
(Mr. Mirsad Begić)

Izmjene:
IV Skupština AQ BiH, 16. novembra 2007.godine u Tešnju.
V Skupština AQ BiH, 12. maja 2009.godine u Zenici.

Predsjednik Skupštine
ASOCIJACIJE ZA KVALITET BiH
(Prof.dr Miroslav Bobrek)


Asocijacija za kvalitet u BiH je
EOQ National Representative Organization

EOQ


"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.

(Sarajevo, 6. novembar 2001)
    Webmaster | Ažurirano 05/31/2010